त्रिकोणमित- Trigonometry


 1 कर्ण 2 =  लम्ब 2 +आधार 2
 2लम्ब =  कर्ण 2 -आधार 2
 3आधार = कर्ण – लम्ब 2

error: